СОЛО ЕООД е бенефициент по договор № BG16RFOP002-2.040-0140-C01 „Подобряване на производствения капацитет в СОЛО ЕООД“,, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 “ Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 233 050.00 лева, от които 138 664.75 лева европейско финансиране и 24 470.25 лева национално финансиране.

Проект „Подобряване на производствения капацитет на Соло ЕООД“, цели повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал посредством усвояване на нови технологии и закупуване на :

 • - Машина за пълнене на аерозоли 1 брой и
 • - Въздушен Компресор 1 брой за задвижване на Машина за пълнене на аерозоли
 • Други цели са:
 • 1. Нарастване на производителността;
 • 2. Изменение на средните генерирани приходи от износ.
 • 3. Нарастване на нетните приходи от продажби;
 • 4. Подобряване на качеството на произвежданите аерозоли и
 • 5. Намаляване себестойноста на произвежданите продукти и подобряване конкурентноста на фирмата на вътрешния и международния пазар.

Като крайна цел е подобряване на производствения капацитет.

Основният резултат от реализация на проекта е повишаване капацитета на предприятието чрез увеличаване на производството и подобряване на качеството на основният продукт- аерозоли (ароматизатори).

Други резултати, които ще постигнем в следствие на доставката и въвеждането в експлоатация на нова напълно автоматизирана машина за пълнене на аерозоли ще бъдат:

 • - нарастване на нетните приходи от продажби;
 • - нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта;
 • - нарастване на генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта;
 • - намаляване на себестойността на произвежданите продукти, вследствие на увеличаване на рандемана, намаляване специфичните разходи на единица продукт за суровини, материали, енергии и средства за персонал.

Всичко това ще доведе до подобряване конкурентността на фирма Соло ЕООД.

---------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------
Проект № BG16RFOP002-2.040-0140-C01 „Подобряване на производствения капацитет в СОЛО ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "СОЛО ЕООД“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.